i2

Forord

I 2010 ble Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, opprettet i 1990, en del av et nytt, større og mer omfattende institutt, Institutt for helse og samfunn. Det gamle instituttet, hvis navn var blitt forkortet til IASAM, hadde altså et avgrenset liv på ca. 20 år, en periode da mye hendte.

Professor i allmennmedisin Jørund Straand kastet i 2009 fram en idé om å lage et tilbakeblikk på denne lille nisjen i Universitetets mangslungne, nære historie. Han foreslo også at jeg skulle spørres om å gjøre det. Planene ble drøftet. Ved ettertanke ble det imidlertid ganske snart klart at en slik oversikt ikke kunne skrives uten at man også så litt på hva som hadde hendt tidligere, på forutsetningene bakom denne nisjen av nær historie.

Avdelingsleder, professor Gerd Holmboe-Ottesen ved den nye Avdeling for samfunnsmedisin ga meg oppgaven i 2010. Det var også hennes forslag at vi skulle trekke inn erfaringene fra mange av instituttmedarbeiderne og andre relevante personer i prosjektet ved å benytte metoden for aktørseminarer som avdelingens medisinhistorikere anvender. Og avdelingen stilte midler til rådighet for å gjennomføre både seminaret og prosjektet som helhet.

En av vanskelighetene ved å lage en oversikt over noe så mangfoldig som IASAM, er at bare noe kan trekkes fram, og mye må forbli unevnt. Det er en komponent av urettferdighet i dette, men det må bli slik, hvis målet er å få en oversikt. Men boka har to deler, og i del to, seminarutskriften, finner leseren kanskje opplysninger som savnes i første del.

Under arbeidet har jeg hatt stor nytte av råd, hjelp og kommentarer fra de øvrige medlemmene i den «historiekomitéen» som ble opprettet i sakens anledning, nemlig fra professorene Gerd Holmboe-Ottesen, Jørund Straand og Elin Olaug Rosvold, og i den første tiden fra administrativ områdeleder Terese Eriksen, som imidlertid sluttet ved avdelingen før prosjektet var ferdig. Alle disse takkes for bistanden. Seniorkonsulent Ragnhild Beyrer utarbeidet fortegnelsen over avlagte doktorgrader – stor takk for innsatsen! Kollega Per Hjortdahl takkes for bilder. Morten Ariansen og Turid Jensen: Takk for god teknisk hjelp!

Takk også til alle de andre i det allmenn- og samfunnsmedisinske miljøet som jeg har hatt godt samarbeid med, både om dette og annet gjennom lang tid.

Men det er likevel nødvendig, når man skal belyse et så sammensatt tema som dette, og hvor det kan være så mange meninger, at én person tar ansvaret for sluttproduktet. Jeg påtar meg det ansvaret.

Hvis denne boka kan gi stoff for refleksjon og føre til diskusjon hos dem som har vært og er delaktige i utviklingen, og som bestemmer over hvordan det går videre, er målet nådd.

Hvis det også kan trekkes ut generell lærdom som andre utenfor det interne miljø kan ha nytte av, ville det være særlig hyggelig.

Personlig vil jeg takke Avdeling for samfunnsmedisin ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, for et interessant oppdrag – om og i et trivelig miljø!

Oslo, november 2011,

Øivind Larsen