i2

Lov af 16. mai 1860 om Sundhedscommissionen m.v. (forarbeider)

Michael; 7; 2010: Supplement 8: 51–116.

(O. No 34) Lovkommisjonens betenkning om en lov om sunnhetskommisjoner og om foranstaltninger i anledning av epidemiske og smittsomme sykdommer, datert 30. desember 1859

(O. No 34) Kommisjonens lovutkast

(O. No 34) Den norske regjerings innstilling av 25. januar 1860

(O. No 34) Hans Kongelige Majestets proposisjon til det norske Storting av 11. februar 1860

(O. No 34) Lovutkastet slik det fulgte proposisjonen

(Indst. O No. 77) Budsjettkomiteens innstilling av 24. mars 1860 vedrørende lovutkastet

Storthingstidendes referat av diskusjonen om loven i Stortinget t.o.m. §13

Storthingstidendes referat av diskusjonen om lovens paragrafer 14-28

(O. No. 59) Odelstingets beslutning 31. mars 1860 med diskusjon

Diskusjon av Odelstingets beslutning i Lagtinget, referert i Storthingstidende 1860. nr. 63-66 (gjennom fire møter)

Referat fra Odelstinget 16. mai 1860: Meddelelse om at loven er sanksjonert